In het pensioenakkoord van kabinet en sociale partners wordt pensioenbeleggen op maat van groot belang geacht. Het zou kunnen helpen spanningen tussen generaties weg te nemen. Het huidige stelsel houdt nauwelijks rekening met verschillen in risicodraagkracht tussen jonge en oude deelnemers. Pensioenfondsen voeren nu een uniform beleggingsbeleid dat voor jong en oud hetzelfde is.

Risicodraagkracht

Een beleggingsbeleid op maat bouwt de beleggingsrisico’s waar deelnemers aan blootstaan af richting hun pensioenleeftijd. Nieuw DNB-onderzoek laat de gunstige invloed hiervan zien. Dat komt vooral door de verschillen in de mate waarin deelnemers beleggingsrisico’s kunnen dragen. Jongeren zijn beter in staat risico’s te dragen dan oudere deelnemers, omdat zij nog langere tijd pensioen kunnen opbouwen. Het is daarom gunstig dat jongeren meer risico’s nemen dan ouderen.

Hoger of stabieler pensioen

In het onderzoek heeft De Nederlandsche Bank in drie pensioencontracten – het huidige contract, het beoogde nieuwe contract en een contract met een persoonlijk pensioenvermogen – verschillende varianten van een beleggingsbeleid op maat onderzocht. In alle pensioencontracten leidt pensioenbeleggen op maat tot een hoger of stabieler pensioen voor alle deelnemers. De welvaartswinst kan daardoor oplopen tot ruim 6%.

Dat komt niet alleen door betere verdeling van het aandelenrisico, maar ook door een betere toedeling van het renterisico. Het pensioen van ouderen wordt daardoor minder gevoelig voor renteschommelingen.

Welvaartsverlies

Eenvoudig zal de implementatie van pensioenbeleggen op maat niet worden, waarschuwt DNB. “Bij de vormgeving is het belangrijk om rekening te houden met de kenmerken van het pensioencontract en de beleggingsrisico’s die de verschillende deelnemers kunnen dragen, zo blijkt uit het onderzoek. Simpele regels om beleggingsrisico’s tussen jong en oud te verdelen die met deze elementen onvoldoende rekening houden, kunnen zelfs nadelig uitpakken voor deelnemers en resulteren in een welvaartsverlies. Een zorgvuldige uitwerking van de afspraken uit het pensioenakkoord is daarom cruciaal om deelnemers te laten profiteren van de voordelen van pensioenbeleggen op maat.”

Bron: AMWeb